Godpod

Religieuze verhalen

Featured post

Laat het licht schijnen

Posted on November 28, 2014 in overige by

Welkom op de Katholieke website van Godpod.be. God pod verzamelt verhalen van christenen die een moeilijke tijd hebben doorstaan en er op de een of andere manier door God weer bovenop zijn gekomen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van de heer en willen deze passionele en vaak ontroerende verhalen delen op deze website godpod. Tevens bieden wij steun en kunt u ons contacteren voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft. Een ware christen laat zijn medemens immers niet zomaar somberen en helpt elkaar. Wij geloven dat dit de essentie is van alle geloven. Op God Pod worden deze verhalen gebundeld en informatie versterkt over de kracht van de heer.

Morgen komt ook bij jou de zon weer op, want na regen is altijd zonneschijn!licht

Kerkgemeenschap Amsterdam

Posted on December 24, 2015 in overige by

We kregen een ingezonden bericht om deze gemeente onder de aandacht te brengen. Uiteraard helpen we onze broeder maar al te graag!

Hoe kan ik kennis maken met de Christengemeente?
Elke zondag bent u van harte welkom in de zondagsdienst. Om iedereen de mogelijkheid te geven om onze gemeente vrijblijvend beter te leren kennen, organiseren we regelmatig introductieavonden. In deze drie avonden wordt o.a. de visie, de geschiedenis en de waarden van de gemeente toegelicht. Ook wordt besproken hoe je lid kunt worden van de gemeente en wat je hiervan kunt verwachten.

Zijn er diensten?
Ja, elke zondagochtend is er een dienst om 10.30 uur. Door de weeks ontmoeten wij elkaar op huiskringen. Daar wordt vaak het onderwerp van de zondag uitgediept.

Is er kinderopvang?
Tijdens een deel van de dienst is er voor de kinderen een eigen dienst, die past bij hun leeftijd.
De creche is voor de kleinsten in de gemeente. Kinderen tot en met groep 2 van de basisschool zijn hier welkom!
Zij krijgen gelegenheid om samen te spelen, en voor de peuters en kleuters is er ook een klein programma met verhaal, samen zingen en vaak ook iets knutselen of tekenen.

De kinderclub is voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. We zijn op het moment bezig met een serie lessen over vervolgde christenen in Afrika. Zo leren we dat geloof je heel wat kan kosten! Om het handen en voeten te geven, sparen we met de kinderen voor een klein project in Kenia van de organisatie Compassion.

Voor de tieners vanaf 12 jaar is er twee maal per maand een tienerdienst. Tijdens de preek vertrekken zij voor hun eigen programma. Zij zijn ook betrokken bij het werk van Compassion. Een aantal weken geleden hebben zij een mooie presentatie in de dienst gegeven over het werk van Compassion. We hebben een paar kanjers daar!

Kern Christelijk geloof
De kern van het Christelijk geloof is dat Jezus naar de aarde is gekomen, is gestorven, begraven en opgestaan uit de dood! In Johannes 3:16 staat “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”In de Apostolische geloofsbelijdenis wordt kort samengevat wat belangrijk is in het Christelijk geloof. Wij gebruiken net als de meeste kerken deze geloofsbelijdenis. De Apostolische Geloofsbelijdenis gaat als volgt:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding van het vlees
en een eeuwig leven.

Gods woord in ons

Posted on September 24, 2015 in Overdenking by

Er zijn vele miljoenen boeken geschreven op deze aarde en velen daarvan bevatten waardevolle informatie. Toch beweren Christenen wereldwijd al zeker 17 eeuwen lang dat één boek voor hen een totaal andere waarde heeft dan al die miljoenen andere boeken.

Als je in/rond Amsterdam woont anno 2007 (na Christus) vinden de meeste mensen om je heen dat vreemd. Wie de moeite genomen heeft iets van die Bijbel te weten te komen, geeft meestal toe dat er best mooie, waardevolle gedachten in staan, maar waarom zou je dat boek boven alle andere stellen en soms zelfs je eigen kritisch denkvermogen daaraan onderwerpen?

Natuurlijk kun je uitleggen dat alleen die Bijbel je duidelijk maakt dat er een God is, dat die God ook nog van je houdt en je hoop op een eeuwig leven geeft (en doe dat vooral!). Maar helaas, het is niet zo dat een ieder die de Bijbel gaat lezen van deze zaken overtuigd raakt. Sommigen struikelen over voor ons vaak onbegrijpelijke wreedheden in het Oude Testament. Anderen waarderen het morele en literaire gehalte, maar komen niet tot de overtuiging dat God echt bestaat.

De Bijbel zelf zegt dat het Gods Heilige Geest is die je kunt overtuigen van ‘zonde, gerechtigheid en oordeel’. Ook meldt de brief aan de Hebreeën dat je moet gaan geloven dat God bestaat (en beloont wie Hem echt zoekt).

Er zijn dus minstens twee factoren die een rol spelen bij de vraag of iemand de Bijbel gaat lezen/begrijpen als Gods Woord aan hem/haar:

1. De wil om te gaan geloven, God te zoeken

2. Het werk van de Heilige Geest (en dat kunnen wij niet doorgronden).

Daarnaast meldt de Bijbel dat het geen ‘onschuldige bezigheid’ is je erin te verdiepen. Hebr. 4:12 zegt dat het scherper dan een zwaard doordringt tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, én het je opvattingen en gedachten kan ontleden!

Het heeft heel veel kracht, en pogingen om niet-christenen ervoor te interesseren zijn dan ook uiterst zinvol.

Het komende halfjaar willen we in de gemeente de Bijbel, het Woord van God, meer centraal stellen. We hopen dat buitenstaanders erdoor geboeid gaan worden. Bijvoorbeeld alleen al door het betrekken van de Christen Unie in de kabinetsformatie zien we in de media plots veel meer interesse voor het christelijk geloof.

Maar wij allemaal in de gemeente hebben ook hard nodig dat Gods Woord meer en meer ons leven gaat bepalen. 2 Tim. 3:16 en 17 geeft goed weer wat de bijbel in ons leven behoort te doen:

a) ons onderwijzen

b) onze fouten en dwalingen weerleggen

c) ons opvoeden tot wie we bedoeld zijn, toegerust voor onze taak in dit leven.

Ik hoop dat we de komende tijd ieder voor zich én als gemeente samen gaan merken dat ons dit goed doet!

 

Welkom op god pod,

Op www.Godpod.be bespreken we alles dat met religie en geloof te maken heeft. Ook laten we regelmatig verhalen horen van mensen die het moeilijk hebben in het dagelijkse bestaan. Zij vinden steun in de reacties die ze ontvangen van de lezers en zodoende bieden wij hen een steuntje in de rug. Ook jij kunt je verhaal inzenden en vergeet niet dat we altijd aan je zullen denken, want: Je bent geen vergissing ! de heer Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)

Voel je vrij om godpod te contacteren met verhalen, informatie of mededelingen.